6 de febr. 2021

AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS PER L’ANY 2021

  
 
Resultado de imagen de pressupostos 
Tenim presents les dificultats que travessem tant per la pandèmia de la Covid, com per la crisi econòmica que arrossega. Per aquest motiu, hem defensat la congelació dels impostos i de les taxes per a aquest exercici i, alhora, la modificació d’algunes partides, així com la creació d’altres.
 
Les modificacions que proposem no posen en risc l’estabilitat pressupostària ni l’objectiu de superàvit de l'exercici, però sí equiparem més els ingressos amb les despeses necessàries socialment.
 
Partim de què cada any hem tancat el pressupost amb un romanent que acaba destinat a reduir despesa financera. Com a resultat d’això, tenim un endeutament total del 25%, amb prou marge fins arribar al límit legal del 75% . En cap cas voldríem incrementar aquest endeutament, si no fos del tot necessari.
 
Tenim a favor nostre la suspensió de les regles fiscals i del límit de despesa per al període 2020-2022, aprovat pel govern central, arran de la situació extraordinària de la pandèmia, que ens obligaven a efectuar el Pla Econòmic i Financer, sense efecte des del dia 23 de desembre del 2020. Aquesta suspensió, que anul·la entre altres l’article 32 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, ens permet destinar el romanent a qualsevol capítol del pressupost.

Cada proposta es pot valorar separadament de la resta, de forma que no cal acceptar el conjunt. El nostre ànim es aportar solucions econòmiques al debat de pressupostos, i del resultat dependrà el nostre recolzament als Pressupostos.
 
 
 

 
 1. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
 
Els pressupostos determinen l’economia d’un municipi i, alhora són reflex del tipus de gestió de l'equip de govern. A Begues el Consistori es presenta com a referent de transparència i de model participatiu. Considerem que, en consonància amb aquesta idea, algunes partides dels pressupostos haurien de ser el resultat d’un procés de participació entre regiduries i responsables tècnics dels diferents programes municipals amb la ciutadania per tal d'analitzar i detectar mancances i poder prioritzar-les.

Amb tota aquesta informació es podrien redactar uns pressupostos, realment participatius, per ser finalment aprovats al Ple Municipal. Potser aquest any es podria experimentar en una partida concreta i anar ampliant mica a mica la participació. Encara estem a temps d’implementar-la.
 
 
 2. DONA
 
Als pressupostos presentats observem que no hi ha cap partida econòmica concreta per lluitar contra els mecanismes socials i polítics que posibiliten i avalen la violència i la discriminació masclistes, fent servir la justificació que s'inclouen de forma genèrica des de diferents regidories. Visibilitzem les necessitats de les dones visualitzant un pressupost concret i valorable que pugui permetre intervencions en les diferents regidories.
Aquesta carència es fa encara més contradictòria en el nostre municipi, que es defineix com a feminista.

Proposem, per tant, un pressupost gestionat des de Serveis socials que complementi i /o avanci les ajudes d'altres administracions, adreçat a donar suport a les dones víctimes de violència masclista, a les dones grans que viuen soles i a famílies monomarentals. D’altra banda, mencionem ajudes oficials que poden fer viable aquest increment de pressupost, que pot concretar-se en:
 
 ● Dotació pressupostària per a la lluita contra l’exclusió social: la pobresa té nom de dona.
  • Per a ajudes en lloguer d’habitatge, 12000€ .
  • Per a ajudes contra la pobresa energètica, 9000€
  • Per a plans de formació per a l’accés al mon laboral 10000€.  
 
Resultado de imagen de dones i col lectius LGTBI
 
 
● Dotació específica per a la lluita contra la violència de gènere i la discriminació: tots els dies són 8 de Març o 25 de Novembre.
  • Punt d’informació permanent per a les dones i col.lectius LGTBI+: lloc d’informació i trobada, 4000€. Per satisfer aquesta necessitat pot comptar-se també amb les Ajudes per a municipis de menys de 20000 habitants que l’ Institut Català de la Dona ofereix per a despeses contra la violència masclista, tant per a assistència i protecció de les dones i els seus fills com per a estratègies comunitàries de prevenció i sensibilització.
  • Campanya del nomenclàtor dels carrers, complementant les ajudes que ja dona l’Institut català de la Dona, 1000€
  • Campanya contra la invisibilització de les dones i col.lectius LGTBI+ a la ciència, la història. Amb les limitacions derivades de la pandemia, els actes poden estar orientats a escoles o celebrats als espais exteriors, 1000€.
 
 
 3. TARIFACIÓ PROGRESSIVA DE LA LLAR D’INFANTS EL GUINYOL
 
                                     Llar d'infants El Guinyol
 
L’Ordenança 39 regula les taxes de la Llar d’Infants i segueix vigent l’aprovada al Ple Municipal de maig de 2018, en què es va aprovar de forma provisional la modificació de les taxes amb l’objectiu d’incorporar noves bonificacions per a les rendes més baixes, famílies monoparentals, nombroses, infants amb discapacitats i famílies amb dos infants usuaris simultanis de la Llar. Aquestes bonificacions estaven pensades per al curs 18-19, ja que el 2019-2020 es preveia aplicar un sistema de tarifació social.

La proposta aprovada de forma inicial, en el Ple municipal del 15 de juny de 2018, incorporava una nova bonificació d’entre el 15% i el 20% de la quota per a totes aquelles famílies amb rendes inferiors a 4,7 vegades l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) de 2018 (30.333,94 €). L’acord també incrementava la bonificació per a famílies monoparentals, famílies nombroses i per a famílies amb dos infants usuaris simultàniament del servei, passant del 15% al 25%, i s’ampliava aquesta bonificació als usuaris que tinguessin alguna discapacitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

Com ja hem dit, aquestes bonificacions estaven pensades per al curs 18-19, ja que el 2019-2020 es preveia aplicar un sistema de tarifació social. Han passat dos cursos i no hi ha hagut cap canvi: no s’ha aplicat la tarifació social, simplement es mantenen aquestes bonificacions.

Davant aquest retard en la revisió de les ordenances i taxes, proposem introduir un sistema de tarifació progressiva, amb l’objectiu de garantir l’accés a les famílies amb rendes més baixes i incrementar la progressivitat del sistema, per tal que l’aportació de les famílies al finançament del servei s’incrementi d’acord amb la seva renda.

El nou sistema tarifari per a la Llar d’infants El Guinyol, tal i com es fa a d’altres municipis, podria adoptar un ventall de 10 quotes progressives segons el nivell de renda declarada fins a 4,5 vegades l’IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya), a fi de compensar la reducció de quotes en el rang de les rendes mitjanes i baixes. El sistema parteix d’una quota mínima de 50 euros mensuals, escolaritat i menjador inclosos, per a totes les llars amb una renda inferior a 1 vegada l'IRSC (sense necessitat que s’acompanyi informe de Serveis Socials), i augmentar progressivament la quota des d'1 vegada l’IRSC fins a famílies amb 3 vegades l’IRSC (que pagarien el mateix que fins ara); i a partir de 3 vegades i fins a 4,5 vegades hi pot haver un altre augment progressiu. Les llars amb una renda superior als 4,5 IRSC s'inclourien al darrer tram o quota màxima.

Demanem, per tant, incorporar als Pressupostos l’increment de 18.000 €, derivats d’un sistema de tarifació progressiva per garantir l’accés a les famílies amb rendes més baixes i adequar l’aportació econòmica de les famílies al finançament del servei d’acord amb la seva renda.
 
    Resultado de imagen de activitats extraescolars
 
4. MENJADOR, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CASALS D’ESTIU
 
Considerem que en aquest moment, davant una crisis econòmica que afecta moltes famílies, hem d’evitar l’exclusió social del infants.

Begues només destina en Promoció i Protecció social un 5,1% del Pressupost General, mentre que ajuntaments com ara Viladecans en dedica un 13,39% i Gelida, un 14,40%.

Per tant, proposem ajudes per a la realització d’Activitats extraescolars i Casals d’estiu en una quantia de 20000€.

En aquesta partida sol·licitem també aplicar el sistema de tarifació progressiva per garantir l’accés a les famílies amb rendes més baixes i adequar la seva aportació econòmica al finançament del servei d’acord amb la seva renda.
 
 
 Resultado de imagen de medi ambient png
 

5. MEDIAMBIENT
 
La partida dedicada a mediambient es redueix de 290.000€ a 276.000€ en un moment de crisis climàtica en què hem d’esmerçar esforços per lluitar contra el deteriorament del planeta i facilitar l’execució de projectes mediambientals, tenint en compte les propostes que puguin venir de la Taula pel clima o d’altres entitats.

Sol·licitem que, com a mínim, es mantingui la partida anterior, de 290000€ per facilitar l’execució dels projectes.
 
 

 
 
6. ACCÉS A L’HABITATGE DE LLOGUER
 
L’origen d’aquesta ajuda ve arran de l’empitjorament de la situació econòmica de moltes famílies, veïns i veïnes que es troben en una situació que impossibilita fer front al pagament del lloguer i en molts casos es veuen davant la possibilitat d’haver de marxar de Begues, després de molts anys d’arrelament i d'integració a la vida social del poble.
 
Cal dir que les ajudes que es proposen seran per complementar la part del lloguer que no poden assolir els inquilins, fins arribar a la quantitat que pagaven de mitjana en els últims 2 anys.
Resultado de imagen de habitatge

 
Normativa d’aplicació
 
La concessió de l’ajuda estarà condicionada al compliment de les condicions que estableix la normativa actualment vigent, com són la RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. (DOGC núm. 8132 publicat el 13/05/2020), així com la RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020 (Ref.BDNS 506115), publicat al DOGC núm. 8142 del 27/05/2020.

També ens cal remetre’ns al Reial Decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació d’edificis i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016, publicat al BOE núm.86 del 10/04/2013 i al DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’habitatge, (DOGC núm.6633 publicat el 29/05/2014).

Servei local d’habitatge
 
L’Ajuntament, per tant, ha d’arbitrar entre el propietari i el llogater/a mitjançant el servei local d’habitatge, que comptarà amb una bossa d’habitatges buits en disposició de ser llogats i que gestionarà les sol·licituds.

Per tal d’agilitzar la gestió dels ajuts que puguin arribar dels organismes responsables, com són el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, proposem crear una partida d’ajuts de 40.000€ per a l’accés a l’habitatge de lloguer.

El finançament d’aquest servei es pot sufragar en principi amb els recursos ordinaris del consistori, ja que al pressupost de 2021 comptem amb uns ingressos corrents de 9.773.858,83€ i unes despeses corrents de 8.8871.225,51€, marge suficient per assolir el cost d’aquesta partida, segons figura a l’informe econòmic i financer del Pressupost de l’Exercici 2021, aprovat inicialment en el ple celebrat el dia 23/12/2020.
 

Resultado de imagen de reformes

 
7. REFORMA DE L’HABITATGE
 
Al començament de l’any 2020, el temporal Gloria va deixar més de 200 l/m2 a Begues. Dos mesos després, començava l’alerta sanitària de la COVID19, amb les conseqüències econòmiques conegudes: ERTES, acomiadaments, tancament de botigues i empreses... Així, en tot l’any 2020, hi ha edificis a Begues que han patit desperfectes que no han pogut ser subsanats pel seus propietaris degut a l’empitjorament de la seva situació econòmica.

El síndic de Greuges en el seu informe al Parlament del 2020 subratlla:
La normativa vigent reconeix el dret a l'habitatge, que, a criteri d'aquesta institució, s’ha d’interpretar com el dret de tot ésser humà a la disposició d’un habitatge digne, adequat, assequible, accessible, segur i que sigui garant de la seva qualitat de vida, i el dret al respecte a la vida privada i familiar.
 
Demanem, per tant, que l’ajuntament de Begues destini una partida de 40.000€ per complementar l’esforç dels propietaris per a una remodelació dels edificis que pugui garantir la seva qualitat de vida, tal i com la inclouen als seus pressupostos altres ajuntaments de Catalunya.

Els ajuts s’haurien d’atorgar per a sufragar total o parcialment les despeses de la remodelació tenint en compte els ingressos familiars i fent servir una tarificació progressiva, essent necessari establir un topall màxim dels ingressos familiars i un topall màxim en la quantia de l’ajut.

De la mateixa manera que a l'al·legació anterior, el finançament d’aquest servei es podria sufragar, en principi, amb els recursos ordinaris del consistori, ja que al pressupost de 2021 comptem amb uns ingressos corrents de 9.773.858,83€ i unes despeses corrents de 8.8871.225,51€, marge suficient per assolir el cost d’aquesta partida, segons l’informe econòmic i financer del Pressupost de l’Exercici 2021, aprovat inicialment en el ple celebrat el dia 23/12/2020.
 


8. RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA
 
La raó de ser d’aquesta al·legació és la implementació de la recollida porta a porta de forma selectiva dels residus que generem a les nostres llars i que, a dia d’avui, es dipositen en contenidors voluminosos als carrers, fins que aquests s’omplen.

L’Ajuntament de Begues ja ofereix el servei de recollida porta a porta per a dos tipus de residus, com són els mobles i trastos vells i les restes vegetals de poda i jardineria, amb bons resultats.

Als darrers pressupostos s'han destinat partides econòmiques al “Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis” a l’apartat de “Recollida de residus”, destinades a elaborar un estudi per tal d’implementar el servei de recollida porta a porta.

Any rere any, s’ha anat reduint aquesta partida sense arribar a implementar el nou sistema. En el pressupost de 2019 a l’apartat 1621. “Estudi implantació servei porta a porta” la despesa va ser de 19.946,21 € i al pressupost del 2020 va ser de 11.140,60 €.

Creiem del tot necessari la implantació definitiva de la recollida selectiva porta a porta, començant de forma progressiva per determinats carrers, identificant els problemes que puguin surgir, de tal forma que els propers anys s’hagi implementat a la major part del municipi. La partida econòmica que proposem com a despesa corrent en aquest apartat ve a recuperar la quantitat que es va destinar a l’any 2018 de 20000 €, ja que el cost de la mesura provisional sortiria de la despesa de la Recollida d'Escombraries, apartat 1621 del Pressupost 2021.

“Begues compleix el principal requisit perquè aquest sistema sigui viable: una baixa densitat de població que permet identificar clarament els residus que genera cada habitatge"
 
“D’aquesta manera es pot identificar la persona generadora dels residus i, per tant, és possible la implantació de bonificacions o sistemes de fiscalització més justos (cadascú paga en funció dels residus que genera). De fet, els resultats de la recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació.”

Aquestes paraules van ser publicades pel propi equip de govern a la web de l’Ajuntament sobre un “Estudi per a la possible implantació d’un sistema de recollida de residus porta a porta”, el 22 de febrer de 2019.
 
 Resultado de imagen de recollida porta a porta
 

Des d’aleshores, hem esperat la implantació de la recollida selectiva porta a porta sent conscients de les dificultats que el canvi d’hàbits comporta per a moltes llars. D'altra banda, el canvi té els següents avantatges:
● Propicia la participació veïnal en la selecció i reducció dels residus.
  • Permet la retirada dels contenidors de la via pública (ja no cal mantenir i netejar els contenidors, no hi ha desbordaments).
  • Permet l’aplicació de taxes d’escombraries segons la seva generació.
  • El cost de reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos per sistemes integrats de gestió i retorn del cànon, majors.
  • El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.
Aquesta proposta col·loca Begues en el camí d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, així com els indicadors dels ODS a Catalunya elaborats pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat.
 

9. AJUTS PER A INSTAL·LACIONS D’AUTOPRODUCCIÓ D’ENERGIA
 
En la situació d’emergència climàtica que vivim actualment, cada cop és més necessari transformar el model energètic actual, basat principalment en els combustibles fòssils cap a un altre que es basi en fonts energètiques 100% renovables.

L’autoproducció és la generació d’energia elèctrica renovable als teulats i cobertes d’habitatges, empreses o equipaments municipals amb l’objectiu d’abastir les necessitats energètiques pròpies a escala particular i/o comunitària i també de gestionar-ne l’energia excedent.

L’autoproducció és una forma d’impulsar amb força el canvi de model energètic cap a un model 100% renovable, distribuït i en mans de la ciutadania. A més, el fet de generar part de l’energia que cobreix les pròpies necessitats energètiques suposa un estalvi en la factura elèctrica i una menor dependència dels freqüents canvis del preu de mercat.

  
Resultado de imagen de plaques solars fotovoltaiques
 
La forma més habitual de produir la pròpia energia elèctrica és mitjançant les plaques solars fotovoltaiques. El Reial Decret 244/2019 de 5 d’abril (https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/05/244) facilita que els habitatges puguin generar part de l’energia utilitzant fonts renovables i, per tant, es comença a normalitzar el fet de veure teulades amb panells solars arreu del territori. Aquest Reial Decret regula detalladament les diferents modalitats i el funcionament de l’autoproducció.

A Begues, ja tenim diversos edificis municipals que funcionen amb energia provinent de fonts renovables. A més, des de fa un any les famílies que tenen instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar, ja siguin per a aigua calenta o per a electricitat, poden beneficiar-se d’una reducció de l’IBI, segons el que consta a l’OF. 1:
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, amb un màxim de 400€, els béns immobles en els quals s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, i només en aquells casos en que no siguin d’obligat compliment d’acord amb la normativa vigent. Aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 3 anys consecutius.
 
La proposta que fem vol anar un pas més enllà i apostar per la promoció d’aquest tipus d’instal·lacions. Per això proposem la creació d’una partida econòmica de 50.000 € destinada a atorgar ajudes a les famílies que estiguin interessades en adquirir una instal·lació d’autoconsum, ja sigui en una casa unifamiliar o per fer autoproducció col·lectiva en un bloc d’habitatges.

Les ajudes s’haurien d’atorgar a través de mecanismes de finançament, sense interès o a interès baix, per a sufragar total o parcialment les despeses de la instal·lació. Pensem que s’haurien de concedir tenint en compte els ingressos familiars i fent servir una tarificació progressiva, essent necessari establir un topall màxim dels ingressos familiars i un topall màxim en la quantia de l’ajuda.

Com hem indicat en al·legacions anteriors, el finançament d’aquest servei es podria sufragar amb els recursos ordinaris del consistori, ja que al pressupost de 2021 comptem amb uns ingressos corrents de 9.773.858,83€ i unes despeses corrents de 8.8871.225,51€, marge suficient per assolir el cost d’aquesta partida, segons l’informe econòmic i financer del Pressupost de l’Exercici 2021 aprovat inicialment en el ple celebrat el dia 23/12/2020.